Basisregel voor iedereen

Iedereen moet zich binnen en buiten de school veilig kunnen voelen. Daarom hanteren wij één basisregel:

Je gaat zo met een ander om, zoals jij wilt dat een ander met jou omgaat.

Met een poster is dit zichtbaar gemaakt in de school. Alle overige regels en afspraken zijn een uitwerking van de algemene regel. Er zijn in school afspraken gemaakt over hoe we omgaan bij een overtreding van een regel:

  1. Aanspreken op het (ongewenst) gedrag
  2. In herinnering roepen van de regel
  3. Keuze bieden om het gedrag te veranderen
  4. Benoemen van de gevolgen

Voorkomen van pesten

Overal waar mensen samen zijn komt pestgedrag voor. Ons team besteedt op verschillende manieren aandacht aan het voorkomen van en bemiddelen bij pestgedrag, want het welbevinden van de leerlingen en de sfeer in de klas zijn erg belangrijk. Het voorkomen van pesten kenmerkt zich door een preventieve aanpak:

  • Aan het begin van het schooljaar zijn activiteiten gericht op groepsvorming en het bevorderen van een veilig leerklimaat, waarin leerlingen elkaar kennen, vertrouwen en accepteren.
  • We bespreken de regels en het functioneren van de regels regelmatig met de leerlingen. In de dagelijkse omgang controleren de leerlingen zelf de afspraken.
  • We trainen sociale vaardigheden en leren de kinderen conflicten zonder geweld op lossen.

Het volledige pestprotocol met daarbij het stappenplan is opgenomen in de schoolgids.

Vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen

Alle scholen hebben een vertrouwenspersoon voor de eerste opvang en ondersteuning van kinderen en ouder(s) bij een klacht over seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten en lichamelijk en psychisch geweld binnen de school.

Ouders en leerlingen kunnen terecht bij:

  • Mw. I. v.d. Spoel, interne contactpersoon
  • Dhr. H. Borst, GGD-schoorarts en externe vertrouwenspersoon

Aangesloten bij klachtencommissie

De school is aangesloten bij een klachtencommissie, waar de vertrouwenspersoon een klacht kan neerleggen die vervolgens door
de klachtencommissie behandeld wordt.

Er zijn voor deze klachten speciale vertrouwensinspecteurs.
Ze zijn bereikbaar tijdens kantooruren via het centrale meldpunt op telefoonnummer: 0900 – 111 3 111.