DE OUDERS.

Het belang van de betrokkenheid van ouders.

U draagt als ouders een deel van uw taak over aan de school waar het gaat om opvoeding van en onderwijs aan uw kind(eren).
Van deze verantwoordelijkheid zijn wij ons zeer bewust. Wij kunnen dit ook alleen maar goed met u delen, wanneer er over en
weer vertrouwen en openheid bestaat.
Van de ouders verwachten we, dat zij hun betrokkenheid zo zullen uiten, dat zij open zijn naar de school toe
in al hun op- en aanmerkingen en ons als leerkrachten ook werkelijk deelgenoot willen maken in hun vreugde en zorg rondom het kind.
Ook van onze kant kunt u rekenen op een open houding.


Partners in de opvoeding

Educatief partnerschap, maar ook ouderbetrokkenheid in de meest elementaire betekenis, begint met de erkenning dat de belangen van ouders en school in veel gevallen parallel lopen, maar dat ze ook ieder hun eigen deskundigheid meebrengen. Ouders kennen hun kind van haver tot gort, weten hoe hun kind zich gedraagt in standaard en afwijkende situaties en hebben - meestal - een overzicht van zijn of haar sterke en zwakke kanten, talenten en tekortkomingen. De school heeft verstand van kennisoverdracht, het ontwikkelen van sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden, weet hoe leercurves verlopen en ziet kinderen in een groepsproces. Wanneer ouders en school erin slagen deze kennis regelmatig en in een open klimaat uit te wisselen, kan dat de talentontwikkeling van de leerling ten goede komen.


Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school.

Schoolgids.
De schoolgids wordt jaarlijks opgesteld en op de website van de school geplaatst. In de schoolgids staan zaken die jaarlijks niet of nauwelijks veranderen zoals informatie over de levensbeschouwelijke, pedagogische, didactische en professionele identiteit van de school. De schoolgids wordt ook uitgedeeld aan nieuwe ouders.


Activiteiten kalender.

Aan het begin van het schooljaar wordt een kalender uitgedeeld. In deze kalender staat de jaarplanning, praktische afspraken, regels en belangrijke informatie zoals de groepsindeling, schooltijden en vakanties.


Informatieavond.

Jaarlijks worden er in alle groepen informatieavonden gehouden waarbij de leerkrachten uitleg geven over wat er allemaal gebeurt in de groep.
Tijdens deze avonden kunnen ouders ook nieuwe materialen en methoden bekijken.
Voorafgaand zal de directeur en intern begeleider ouders informeren over de zorgverbreding op school.
Dit jaar stond Klassekids en Talentbouwers centraal.  KlasseKids geeft ruimte om op een speelse wijze sociale en emotionele vaardigheden aan te leren en daarmee te komen tot een positieve sfeer in de groep. Talentbouwers is een cursus die teambreed wordt gevolgd en waardoor talentontwikkeling een steeds duidelijkere plaats krijgt in ons onderwijsaanbod. Tijdens de informatieavond is vooral onze visie op talent benadrukt en hebben ouders met behulp van talentkaarten, talenten van hun eigen kinderen uitgezocht. In onze visie is talent niet datgene wat je goed kan, het is datgene waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt, waar je de tijd mee vergeet en wat moeiteloos gaat.

 

Tijdens een informatieavond kreeg het team in spelvorm vele complimenten van de ouders.
Een aantal willen we hier graag noemen:

De enorme moeite om ouders te betrekken. Groot enthousiasme. Chapeau!

Het niet aflatend enthousiasme waarmee jullie dagelijks de kinderen tegemoet treden, in één woord geweldig!

Complimenten airlines:
+ kleinschaligheid van de school
+ Enorme inzet en gedrevenheid van de docenten en andere betrokkenen
+ De school en docenten staan open voor tips en tops en doen hier ook iets mee
+ Iedereen is welkom en hoort er bij!
+ De ‘school’ durft keuzes te maken, TOM onderwijs is een goed voorbeeld , hierdoor is er duidelijk onderscheid in onderwijsland! TOP!

Een goede duidelijke uitleg van de juf. Bedankt!

Onze complimenten voor het echt zien van onze kinderen!
Jullie manier van onderwijs geven, stimuleert de kinderen enorm, je bent jezelf, benut daarmee je talenten en kan op eigen tempo leren en werken. FIJN! 
   

De wil om te blijven professionaliseren blijft heel groot. Dat doen jullie fantastisch!

Het team heeft oog voor het kind.

Wij vinden dit een "warme"overzichtelijke en laagdrempelige school, waar iedereen welkom is en er bij hoort.

Begrip, netjes, beleefd, behulpzaam, aandacht!

Harde werkers met hart voor het vak en de kinderen.

De school doet veel aan ontwikkeling.

Complimenten voor jullie enthousiasme, teamwork en het centraal plaatsen van het kind.

Interesse in het kind en de communicatie met het kind.

Ik proef heel veel enthousiasme bij het docententeam waarbij het welzijn van een kind echt centraal staat. Heel mooi!